Privacy verklaring

Privacybeleid

Bij My Way Coaching gaan we vertrouwelijk om met uw gegevens.  We maken er een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van de website en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier. Hoe we dit precies doen kunt u hieronder lezen.

Wetgeving bescherming en verwerking van gegevens

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-enuitvoeringsbesluiten. Wij engageren ons om onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

My Way Coaching treedt op als de verwerker van uw persoonlijke gegevens.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer je:

 • onze website bezoekt
 • contact opneemt

Daarnaast is het ook mogelijk dat we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen uit externe bronnen of via derden.

Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals

 • contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • IP-adres;

Waarom verwerken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • met verkregen toestemming;
 • in uitvoering van een contract
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van jouw persoonsgegevens:

 • het creëren en beheren van je persoonlijke account bij My Way Coaching;
 • om contact te kunnen opnemen indien er zich wijzigingen in de agenda zouden voordoen;
 • om wijzigingen in onze diensten te laten weten;
 • om je updates te sturen zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven;
 • om wedstrijden te organiseren;
 • om jouw klantengetrouwheid te belonen;
 • om gerichte marketing te sturen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

Om aankopen met de kaart zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de informatie via een beveiligde verbinding verstuurd zodat derden je persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

My Way Coaching garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is in functie van het bereiken van de voormelde doelstellingen en in functie van de bestaande (contractuele) relatie tussen ons.

Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers;
 • dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor My Way Coaching of de betrokken derde;
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar info@mywaycoaching.be

Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … My Way Coaching behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig.